Stałe komunikaty dotyczące projektu

Licznik odwiedzin

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć:

Portal epetycje.pl jest to nowa inicjatywą obywatelską, której celem jest wywieranie wpływu i zmiana prawodawstwa w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania społeczne. Portal umożliwia zamieszczanie petycji w celu ich komentowania i/lub udzielenia poparcia przez szerokie grono odbiorców.

Strona, na której zamieszczone są informacje o najnowszych wydarzeniach dotyczących budżetu partycypacyjnego. 
  Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest miejscem gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk.


Stworzony przez QNT i czołowych ekspertów z dziedziny finansów publicznych portal w całości poświęcony tematyce budżetowania zadaniowego.


     

Platforma powstała z inicjatywy Instytutu Aktywizacji Regionów, we współpracy z Kancelarią Radców Prawnych oraz Centrum Doradztwa Publicznego PROMOSA. Platforma służy uzyskaniu bezpłatnej i doraźnej pomocy prawnej.

Stowarzyszenie SLLGO

Misją Stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia. Stowarzyszenie prowadzi internetowe centrum wiedzy poświęcone obszarom: informacji publicznej, funduszowi sołeckiemu i strażnictwu/watchdogowaniu. Ponadto SLLGO przeprowadza szkolenia i udziela bezpłatnych porad prawnych (w zakresie dostępu do informacji publicznej, w sprawie funduszu sołeckiego, w zakresie stania na straży praw obywatelskich czy prowadzenia działań strażniczych), przygotowuje elektroniczne narzędzia do samodzielnego prowadzenia przez obywateli monitoringu wybranych problemów związanych z budżetem lokalnym, a także nagłaśnia przykłady dobrego i złego działania instytucji publicznych.

Celem programu jest przeciwdziałanie korupcji i zwiększenie przejrzystości w życiu publicznym. Program został zainicjowany w 2000 roku kampanią społeczną „KorupcJa. Nie musisz dawać, nie musisz brać w tym udziału”. Obecnie Fundacja monitoruje poczynania władz i partii politycznych pod kątem przestrzegania przepisów antykorupcyjnych i standardów przejrzystości. Podejmuje działania na rzecz upowszechnienia i wdrożenia rekomendacji wypracowanych w ramach prowadzonych monitoringów.

Transparency International to organizacja, której podstawowym celem jest wykrywanie nieprawidłowości i praktyk korupcyjnych na mała i dużą skalę, a także pomoc rządom i wymiarom sprawiedliwości na świecie w zniwelowaniu nielegalnych praktyk. Organizacja publikuje raporty, statystyki, rankingi dzięki którym widać, który kraj pokryty jest siatka korupcji, a które społeczeństwa stronią od tego typu działań. 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest organizacją pozarządową, apolityczną, niezależną i niekomerycjną. Prowadzi regularne działania wspierające rozwój demokracji i samorządności lokalnej, kierując swoje działania do pracowników samorządowych i radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy, nauczylieli, młodzieży, pracowników i kadry Małych i Średnich Przedsiębiorst oraz ludzi bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.

Książka "Obywatele współdecydują - Przewodnik po partycypacji", napisana przez Dagmira Długosza i Jakuba Wygnańskiego. Przedstawia w sposób nowatorski, kompleksowy i przystępny to wszystko, co świadomi uczestnicy debat publicznych wiedzieć powinni. Jak podkreślają we wstępie autorzy, książka została napisana "z myślą o tych, którzy chcieliby w nieco inny sposób podejść do kwestii rządzenia i którzy wierzą, że w sprawowaniu władzy jest miejsce na bardziej aktywny - szerszy niż uczestnictwo w wyborach - udział obywateli. Opisujemy tu elementy teorii i praktyki zarządzania partycypacyjnego, wierząc, że są to metody w Polsce potrzebne, ale, jak dotąd, wykorzystywane w zbyt skromnym zakresie".

Jednym z najważniejszych wyzwań rozwojowych stojących dziś przed Polską jest zbudowanie kapitału społecznego, który jest nie tylko wartością samą w sobie, ale stanowi swojego rodzaju paliwo dla wszystkich pozostałych wyzwań rozwojowych. Kluczowym czynnikiem dla wzrostu kapitału społecznego jest liderstwo, które stanowi istotne narzędzie budowania kooperacji, więzi wzmacniających zaufanie, aktywności obywatelskiej, działań na rzecz dobra wspólnego. Nie mniej ważnym czynnikiem rozwoju jest przygotowanie kadr publicznych do przeprowadzenia koniecznych zmian, wyposażenie ich w kompetencje tworzenia wizji, podejmowania ryzyka, działania w oparciu o długofalowe strategie, angażowania innych, tworzenia warunków do kooperacji wokół wspólnych celów i kreatywności. Konieczne jest wzmacnianie i rozwój liderskich kompetencji i postaw ludzi, którzy rozwój Polski, swoich instytucji, organizacji i wspólnot lokalnych mają kształtować. Potrzebna jest świadoma polityka wspierania silnych, wyposażonych we wpływ, którzy pociągną za sobą innych. Na tę potrzebę Szkoła Liderów stara się odpowiedzieć już ponad 15 lat.

Celem Fundacji jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie zrównoważonego rozwoju, budowanie potencjału instytucjonalnego i społecznego, poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Fundacja realizuje swoje cele poprzez bezpośrednie prowadzenie przedsięwzięć lub w formach pośrednich poprze udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej i doradczej instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym w zakresie w/w.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich broni wolności słowa zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a szczególnie swobody dziennikarzy w docieraniu do źródeł informacji, umacnia wolność prasy i mediów elektronicznych,  a także strzeże wykorzystania wolności słowa.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka utworzona została w 1989 roku przez członków Komitetu Helsińskiego w Polsce. Misją Fundacji jest rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granicą. Od 2007 r. posiada status konsultatywny przy Radzie Społeczno-Gospodarczej ONZ (ECOSOC).

Projekt zainicjowany w 2003 roku przez Gazetę Wyborczą, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację im. Stefana Batorego, we współpracy z Bankiem Światowym i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Realizatorem projektu byłą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Fundacja im. Stefana Batorego opracowała Model Przejrzystej Gminy, którego rozwinięcie stworzyło ramy metodologiczne do przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji społecznej na rzecz przejrzystych zasad sprawowania władzy i podejmowania decyzji w polskich gminach. Adresatem akcji, której czwarty etap został zakończony jesienią 2007 roku były samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chciały udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.

Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Celem Programu jest wspieranie i dalsze kształcenie lokalnych liderów mających za sobą realizację projektów w ramach programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

                    

Jedyny w Polsce serwis o stypendiach. W nim znajdziesz wszelkie dostępne stypendia, a także konkursy, oferty staży, praktyk krajowych lub zagranicznych.

      

„Decydujmy razem” to projekt pilotażowy, propozycja wspólna dla władz samorządowych i społeczności lokalnych. Stanowi odpowiedź na problemy związane z koniecznością zwiększania skuteczności funkcjonowania administracji publicznej w zakresie kreowania i realizacji swojej polityki.

 

Obywatelski portal informacyjny, zawierający kompleksowe informacje na temat osób pełniących wybieralne funkcje publiczne. 

      

Baza orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, komunikaty Biura Orzeczeń, Uchwały NSA oraz publikacje.

                                         

Program Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, obejmuje takie działania jak świadczenie poradnictwa i uczestniczenie w sprawach sądowych, upowszechnianie wiedzy o prawie do informacji poprzez szkolenia, imprezy, media i stronę internetową,  mobilizowanie urzędów do lepszego działania przez organizowanie konkursów dotyczącego sposobów informowania a także kształci strażników prawa do informacji. DIP ponadto prowadzi monitoringu stosowania prawa do informacji, a także wywołuje dyskusje w sprawach ważnych dla dobrego funkcjonowania prawa do informacji.

 

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.

Na portalu m.in. informacja o aktualnie prowadzonych programach Stowarzyszenia, porady prawne i wzory pism procesowych, Polska Karta Praw Ofiary, informacje gdzie szukać pomocy a także słownik pojęć prawniczych.

  

Serwis o związkach prawa z internetem. W Serwisie zamieszczane są aktualne informacje o wydarzeniach, procesie legislacyjnym, dokumentach, artykułach i innych serwisach internetowych traktujących o prawie Sieci. 

 

free joomla template
template JoomSpirit