Stałe komunikaty dotyczące projektu

Licznik odwiedzin

Prawo do informacji czy prawo do prywatności?

Jedną z kwestii stale budzących kontrowersje w kontekście udostępniania obywatelom informacji publicznych jest zakres treści, jakie podlegają ujawnianiu - wciąż pojawiają się wątpliwości dotyczące kolizji prawa do prywatności i prawa do informacji. 

Czytaj więcej: Prawo do informacji czy prawo do prywatności?

Obowiązki wójta

Jakie sankcje grożą wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) za niewykonanie uchwały rady gminy?

 

Ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje żadnych bezpośrednich konsekwencji w sytuacji, w której wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wykonuje uchwał rady.

Czytaj więcej: Obowiązki wójta

I OZ 311/11 - Postanowienie NSA

Za nieprzekazanie w terminie Sądowi skargi sąd może zasądzić grzywnę

I OZ 311/11 - Postanowienie NSA


Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy zażalenia Rady Gminy w B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…U.N. pismem z dnia 10 grudnia 2010 r. (data stempla pocztowego) zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim o udzielenie informacji, czy jej skarga wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę została przekazana Sądowi. Z ustaleń Sądu pierwszej instancji na dzień 13 grudnia 2010 r. (data wpływu pisma skarżącej do Sądu) wynika, że skarga U.N. nie została przez organ przekazana.”, „…Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem z dnia 23 lutego 2011 r. sygn. akt II SO/Go 1/11 wymierzył Radzie Gminy w B. grzywnę”, „…W uzasadnieniu postanowienia odwołując się do treści art. 54 i art. 55 P.p.s.a. stwierdził, że przesłanką wymierzenia grzywny jest sam fakt nieprzekazania skargi sądowi administracyjnemu, bez względu na jego przyczyny, albowiem w każdej sytuacji organ powinien wywiązać się z ciążącego na nim obowiązku przekazania skargi sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. Podkreślił, że przyczyny nieprzekazania skargi mogą mieć jedynie wpływ na wymiar grzywny.”.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia.


Czytaj więcej: I OZ 311/11 - Postanowienie NSA

V SA/Wa 1043/10

Gdy skarży się uchwałę dot. budżetową, trzeba wykazać naruszenie interesu prawnego

V SA/Wa 1043/10 - Wyrok WSA w Warszawie

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczy skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie zmiany w budżecie gminy.

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 r. W § 1 pkt 2 uchwała zwiększyła plan wydatków budżetowych o kwotę ... zł oraz dokonano przeniesień wydatków”, „…W opinii skarżącego zaskarżona Uchwała w sposób oczywisty narusza interes prawny i uprawnienia skarżącego, bowiem jej treść implikuje zachowanie Gminy wobec skarżącego i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.”, „…Zdaniem organu skarżący nie ma interesu prawnego do wniesienia skargi na przedmiotową Uchwałę, ponieważ ten dokument nie narusza prawa lub uprawnienia skarżącego i dlatego powinna być odrzucona.”, „…skarga jest niezasadna”, „…każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego”, „…Wniesienie skargi do sądu możliwe jest w świetle przytoczonego przepisu po spełnieniu określonych w warunków formalnych. Do warunków tych ustawodawca zalicza bezskuteczność uprzedniego wezwania organu gminy do usunięcia zarzucanego naruszenia oraz wykazanie się naruszeniem interesu prawnego., „…Wnoszący skargę obowiązany jest, oprócz wskazania niezgodności z prawem uchwały lub zarządzenia organu gminy, wskazać również naruszenie przez uchwałę konkretnego interesu prawnego lub uprawnienia, wynikających z regulacji materialnoprawnej..

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia.


Czytaj więcej: V SA/Wa 1043/10

II SAB/Gd 53/11

Albo udzielić informacji publicznej, albo wydać decyzję odmowną

 

II SAB/Gd 53/11 - Wyrok WSA w Gdańsku

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczy realizacji prawa dostępu do informacji publicznej.

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku, nr 112, poz. 1198 ze zm. - dalej określanej jako "ustawa"), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.”, „…Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne (art. 4 ust. 1 ustawy), w tym organy władzy publicznej (vide art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy), będące w posiadaniu takich informacji.”, „…Sąd nie podziela stanowiska organu, iż informacją publiczną jest jedynie wynik naboru. Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.”, „…również protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów (a co za tym idzie, informacje w nim zawarte) stanowi informację publiczną.”, „…żądane informacji stanowią informację publiczną, organ winien był w ww. terminie albo udzielić informacji, albo wydać decyzję odmowną, która opierać się mogła m. in. na wskazywanym w piśmie organu z dnia 1 września 2011 roku przepisie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sąd miał przy tym na uwadze, iż skarga Redakcji nie musiała zostać poprzedzona wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2009 r., sygn. I OSK 683/09, Baza Orzeczeń LEX nr 515712).”, „…W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż Wójt Gminy pozostaje w bezczynności…”.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia, które zawiera wiele istotnych informacji o interpretacji przepisów szeregu ustaw zawartych w poniższym opisie orzeczenia.

 

Czytaj więcej: II SAB/Gd 53/11

IV SA/Gl 396/08

Przepisy statutu gminy w zakresie procedury dostępu do informacji publicznej

IV SA/Gl 396/08 - Wyrok WSA w Gliwicach

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczy procedury i realizacji prawa dostępu do informacji publicznej.

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Skarga zasługuje na uwzględnienie tylko częściowo, albowiem zarzuty w niej podniesione podważyły legalność kontrolowanej uchwały, to jest jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa…”, „…przepisy ustawy o samorządzie gminnym przewidują dwa rodzaje naruszeń prawa, jakie mogą być wywołane przez ustanowienie tych aktów. Mogą być to naruszenia istotne lub nieistotne (por. art. 91 ustawy o samorządzie gminnym).”, „…każdy tekst prawny powinien być sformułowany w sposób precyzyjny, dający jak najwęższe pole do jego interpretacji. Natomiast jakakolwiek niejasność i wieloznaczność językowa tekstu prawnego świadczy o jego niedoskonałości., „…Powielone uregulowanie tej samej materii może być interpretowane przez odbiorcę jako przepis prawa miejscowego, co może prowadzić do niejasności oraz częściowego wypaczenia intencji ustawodawcy., „…Podustawowe akty prawne o charakterze powszechnie obowiązującym mogą zawierać jedynie takie uregulowania, które stanowią dopełnienie regulacji zastrzeżonej dla materii ustawowej, pod warunkiem że spełniają wymagania określone w art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. , „…Za wadliwy należy uznać taki zapis, który nie realizuje upoważnienia ustawowego, nie wprowadzając w swej treści koniecznych regulacji. Rada jest zobowiązana do wyczerpania zakresu upoważnienia ustawowego i nic jej z tego obowiązku nie zwalnia., „…Ustawodawca w sposób wyraźny wskazał w art. 19 ust. 2 zdanie drugie ustawy o samorządzie gminnym, iż przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Tylko w przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący, „…kompetencje przewodniczącego rady mogą być uszczegółowione mocą postanowień statutu, ale nie mogą wykraczać poza delegację ustawową. Nie zasługuje na aprobatę stanowisko, że rada jest organem kolegialnym gminy, a możliwość ustanowienia jednoosobowego reprezentanta ułatwia jej podejmowanie wielu czynności, w tym pozwala na decydowanie, w jakich konkretnie przypadkach jej przewodniczący wyraża wolę całego organu, a w jakich nie. Rozumowanie takie prowadziłoby do dualizmu roli przewodniczącego, który raz mógłby być reprezentantem rady bądź tylko samym radnym., „…Rada gminy, w ramach kompetencji do określania organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów gminy, nie może określać "powinności", które już zostały uregulowane w ustawie jako obowiązki radnego., „…należy zapewnić samorządowi swobodę w kształtowaniu swych organów, jak też niezależność radnym, ale nie sposób akceptować takich postanowień statutu, których przedmiot został kazuistycznie wskazany w innej ustawie. Prowadzi to do zanegowania roli przepisów art. 169 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 3 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 128 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, „…statut gminy, jako akt prawny pochodny i komplementarny względem ustawy o samorządzie gminnym nie może zawierać postanowień z nią sprzecznych ani też jego postanowienia nie mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z przepisami tej ustawy, a także nie powinien powtarzać jej przepisów., „…Brak w statucie przepisów ustalających zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich, wymaganych w celu realizacji delegacji ustawowej skutkuje uznaniem tej części zakwestionowanej uchwały za istotnie naruszającą obowiązujące prawo., „…udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze: ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8; udostępnianie, o którym mowa w art. 10 i art. 11 oraz wstępu na posiedzenie organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, udostępnianie materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia., „…Sąd wyeliminował z obrotu prawnego wskazane w sentencji przepisy statutu, bowiem zaistniały przesłanki do stwierdzenia ich nieważności.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia bogatego w wyjaśnienia i istotne interpretacje przepisów.

Czytaj więcej: IV SA/Gl 396/08

Rada na burmistrza w Strasburgu

Była radna skazana za pomówienie burmistrza wygrała w Strasburgu. –Wystąpiłam jako radna i obywatel, gdyż uważałam, że działam w interesie publicznym – komentuje słowa, za które została skazana przez polskie sądy.

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska naruszyła europejską konwencję o ochronie praw człowieka.

Sprawa dotyczy Izabeli Lewandowskiej-Malec, byłej radnej i wójt, a także wykładowczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim, skazanej za pomówienie burmistrza.

Lewandowska-Malec po zapadnięciu wyroku ETPC powiedziała, że jej zdaniem art. 212 kk, na podstawie którego została skazana w Polsce, przeszkadza w rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.


Czytaj więcej: Rada na burmistrza w Strasburgu

IV SAB/Wr 36/12

Skarga na bezczynność w zakresie udostępniania informacji publicznych.


IV SAB/Wr 36/12 - WSA we Wrocławiu

Pismem z 26 stycznia 2011 r. M. K. zwrócił się do urzędu miasta o udostępnienie wykazu wszystkich numerów telefonów komórkowych jakimi posługują się pracownicy magistratu. 

W odpowiedzi urząd poinformował, że żądanie wykracza poza zakres określony w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Ratusz wyjaśnił, że zakupił telefony komórkowe dla części pracowników funkcyjnych urzędu z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego w celu zapewnienia stałego kontaktu pracodawcy z pracownikami w godzinach pracy, podczas wykonywania swoich obowiązków. 

Ponadto burmistrz zwrócił uwagę, że do wykonywania funkcji i zadań publicznych pracownicy urzędu miasta są wyposażeni w stacjonarne telefony, których numery są dostępne w BIP i w innych powszechnie dostępnych informatorach. Zwrócił przy tym uwagę, że udostępnienie numerów komórek pracowników dysponujących telefonem komórkowym po godzinach pracy urzędu może doprowadzić do naruszenia sfery ich prywatności. 

W skardze do WSA we Wrocławiu M. K. zwrócił uwagę, że skoro zakupione telefony są opłacane ze środków gminy i służą realizacji zadań publicznych gminy, to nie ma żadnych powodów, aby numery telefonów komórkowych zakupionych na potrzeby gminy pozostały ukryte dla mieszkańców. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości - "informacja o numerach telefonów służbowych oraz adresach poczty elektronicznej wraz z przypisaniem ich do poszczególnych komórek organizacyjnych oraz do stanowisk, stanowi informację publiczną (por. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2012 r. II SAB/WA 22/12, publ. w bazie orzeczeń NSA)". 

Sąd zauważył przy tym, że z kwalifikacją żądanej informacji jako informacji publicznej zgodził się również sam burmistrz wskazując, że prawo dostępu do takiej informacji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. Udostępnienie numerów ich telefonów komórkowych, po godzinach pracy, może bowiem doprowadzić do naruszeń sfery ich prywatności. Dlatego, jak zaznaczył WSA, jeśli organ uzna, że wnioskowana informacja podlega tym ograniczeniom, to wówczas w myśl art. 16 ust. 1 ustawy, może odmówić jej udzielenia w formie decyzji.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia.

Czytaj więcej: IV SAB/Wr 36/12

II SAB/WA 22/12

Bezczynność organu gminy w zakresie udostępniania informacji publicznej


II SAB/Wa 22/12 - Wyrok WSA w Warszawie


Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i bezczynności w tym zakresie.

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…o udzielenie informacji w następującym zakresie:[…]wykaz wszystkich służbowych numerów telefonicznych (zarówno stacjonarnych, jak i komórkowych) wraz z przypisaniem do poszczególnych (nawet podstawowych) komórek organizacyjnych T. oraz stanowisk[...]wykaz wszystkich służbowych adresów poczty elektronicznej wraz z ich przypisaniem do poszczególnych (nawet podstawowych) komórek organizacyjnych T. oraz stanowisk”, „…Z bezczynnością organu mamy zatem do czynienia wówczas, gdy organ zobowiązany do podjęcia czynności nie podejmuje jej w terminie określonym przez przepisy prawa.”, „…informacją publiczną w rozumieniu ustawy jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.”, „…jeśli podmiot realizuje zadania publiczne, to bez względu na zakres tych zadań w stosunku do poszczególnych osób i ewentualnych ograniczeń kompetencyjnych poszczególnych pracowników w tym zakresie, podmiot jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej.”, „…organ pozostawał w bezczynności w zakresie udostępnienia skarżącemu M. H. informacji publicznej”.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia.


Czytaj więcej: II SAB/WA 22/12

II SAB/Wa 232/11

Czy Wójt Gminy może odmówić udzielenia informacji publicznej poprzez nie podejmowanie czynności urzędowych?


II SAB/Wa 232/11 - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Poprzez brak działania organu wykonawczego (wójt, burmistrz, prezydent) osoba (instytucja) składająca wniosek do urzędu administracji publicznej nie może podjąć dalszych kroków prawnych. Czy można uchylać się od podejmowania czynności administracyjnych? Poniżej sentencje wyroków sądu administracyjnego, w zakresu informacji publicznej i prawa prasowego

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy realizacji prawa dostępu do informacji publicznej.

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…sądy administracyjne orzekają, w zakresie swojej właściwości, m. in. w zakresie skarg na bezczynność organów, w przypadkach określonych w pkt 1 – 4 (art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), oceniając postępowanie organów z punktu widzenia zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego. Właściwość Sądu dotyczy zatem niepodejmowania przez organy administracji nakazanych prawem aktów lub czynności w sprawach indywidualnych.”, „…przedmiotem sądowej kontroli nie jest określony akt lub czynność organu administracji, lecz ich brak w sytuacji, gdy organ miał obowiązek podjąć działanie w danej formie i w określonym przez prawo terminie.”, „…zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.”, „…żądane przez skarżącego informacje spełniają warunki informacji publicznej i wbrew twierdzeniu organu nie stanowią informacji przetworzonej, bowiem informacją przetworzoną jest taka, która wymaga nakładu pracy polegającej na opracowaniu posiadanych informacji (dokumentów) w postać stanowiącą przedmiot wniosku. Należy podkreślić, że kwestia, co jest informacją przetworzoną, a co nią nie jest, pozostaje do uznania organu zobowiązanego, jednakże w rozpoznawanej sprawie organ w sposób nieuzasadniony uznał, że żądane przez skarżącego informacje stanowią informację przetworzoną.”

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia, które zawiera interpretację przepisów istotnych z punktu widzenia dostępu do informacji publicznej.

 

Czytaj więcej: II SAB/Wa 232/11