Stałe komunikaty dotyczące projektu

Licznik odwiedzin

Publikacje obywatel

1. "Działaj! Przewodnik obywatela" to publikacja Centrum Komunikacji Społecznej  Urzędu m.st. Warszawy, w której możemy znaleźć wiele przydatnych informacji dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu, samorządu terytorialnego, prawa, postępowania administracyjnego, czy możliwości jakie daje młodzieży Unia Europejska. Książka zawiera inspirujące przykłady, rzeczowe wyjaśnienia, liczne definicje i adresy przydatnych stron internetowych.

2„Czego społeczności lokalne oczekują od programu Big Society?”  Publikacja The Young Foundation porusza temat społeczności lokalnych, sąsiedztw i ich znaczenia. Autorzy identyfikują cztery kluczowe problemy związane z tym zagadnieniem i próbują znaleźć na nie rozwiązanie: potrzebę wpływu ludzi na decyzje, które ich dotyczą; zbytnią ingerencje biurokracji w życie lokalne; słabą komunikację pomiędzy lokalnymi aktorami (mieszkańcami, organizacjami i władzą) oraz bariery w zaangażowaniu lokalnych społeczności w działania na ich rzecz.  

3 „Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach” to wydany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej podręcznik dla samorządowców, poświęcony konsultacjom społecznym, przygotowany w ramach realizowanego przez FRDL programu "Budowa i upowszechnienie modelowego programu z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Monitoring legislacji w samorządach".

4. „Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej” to kompendium wiedzy na temat partycypacji przygotowane przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. Zawiera wiedzę teoretyczną, która pomaga w zrozumieniu natury oraz istotności partycypacji, ale przede wszystkim jest bogatym zbiorem wskazówek, uwag i przestróg odnoszących się do planowania, jak i realizowania działań partycypacyjnych w Polsce.

5. "Udział obywateli w tworzeniu polityk publicznych. Wybór dobrych praktyk zagranicznych."

6. "ZOON POLITIKON 1/2010"


Publikacje współpraca

1„Budżet gminy bez tajemnic”. Wydawcą jest Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Publikacja przybliża problematykę partycypacji obywatelskiej w tworzeniu budżetu oraz monitorowania procedur budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Zawiera analizę uwarunkowań prawnych, politycznych i finansowych uczestnictwa obywateli w procesach tworzenia budżetów gmin,  opis metod partycypacji w procesach tego typu oraz przykłady dobrych praktyk wzmacniających przejrzystość funkcjonowania władzy lokalnej. Publikacja do pobrania ze strony Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

2„Komunikacja i partycypacja społeczna”. W publikacji tej autorzy próbują nakłonić czytelnika do zastanowienia się nad istotą komunikacji i partycypacji społecznej. Zdaniem autorów komunikacja i partycypacja społeczna jest filozofią postępowania, która poprzez różne formy (narzędzia i techniki) urzeczywistnia idee samorządności. Autorzy poprzez prezentowane przykłady oraz artykuły wskazują innym możliwość zastosowania sprawdzonych w polskich gminach rozwiązań, które przybliżają do społeczeństwa samorządowego i obywatelskiego.

3„Między liderem a zmianą” to przewodnik dla samorządów, organizacji i liderów lokalnych zmian społecznych na obszarach wiejskich, wydany przez MPiPS.

4. "Rozwój lokalny kierowany przez społeczność".

5. "Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej".


Publikacje NGO

1. „Konsultatywa. Partycypacja społeczna w praktyce”  to publikacja Fundacji Edukacji Ekonomicznej powstała w ramach projektu „Implementacja konsultatywy w Polsce”. Jak wskazuje sam tytuł dotyczy konsultatywy, będącej szczególną formą konsultacji społecznych. Zawiera podstawowe  informacje dotyczące partycypacji obywatelskiej oraz jej roli w koncepcji good governance. Przedstawia szczegółowo definicję, założenia oraz proces planowania i przeprowadzania działań z użyciem mechanizmu konsultatywy.

2„Metodologia wspierania rozwoju społecznego poprzez partycypację” – to kompendium wiedzy nt. wypracowywania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenach wiejskich.

3. "Animacja życia publicznego. Analizy i rekomendacje".

4. "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych".

5. "Suwak - innowacyjna metoda kontarktowania usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży. Raport z badań POGŁĘBIONA ANALIZA PROBLEMU".

6. "Finanse w NGO. Zarządzanie finansowe w organizacjach pozarządowych".

7. "Public relations w NGO. Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych".

8. "Prawo w NGO. Aspekty prawne działalności organizacji pozarządowych".

9. "Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych".

10. "W dobrym kierunku - czyli jak realizować usługi integracji społecznej".

11. "Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym. Wyniki badania ankietowego".

12. "ZOON POLITIKON 2/2012".

free joomla template
template JoomSpirit