Stałe komunikaty dotyczące projektu

Licznik odwiedzin

Nadzwyczajne sesje rady gminy i powiatu

Nadzwyczajne sesje rady gminy i powiatu

O zwołaniu sesji rady jej przewodniczący powinien powiadomić pisemnie każdego z radnych, na co najmniej siedem dni przed terminem sesji. Wyjątek stanowi przeprowadzenie sesji nadzwyczajnej, która powinna odbyć się w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku o jej przeprowadzenie.

Rada gminy (rada powiatu, sejmik województwa) obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Należy podkreślić, że rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Czytaj więcej: Nadzwyczajne sesje rady gminy i powiatu

Decydujmy razem – zbudujmy razem strategię

 

Nowa Dęba to niespełna 20 tys. gmina województwa podkarpackiego. Dotychczas, jeżeli ktoś w ogóle o niej słyszał, była znana głównie z poligonu wojskowego. Miasto Nowa Dęba, które niedawno obchodziło 50 rocznicę nadania praw miejskich, powstało dzięki fabryce – Zakłady Metalowe Dezamet – w ramach planów Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

Dzisiejsze oblicze Nowej Dęby wygląda jednak inaczej. Miasteczko nieustannie rozwija się, zmiania wizerunek, stara się przekonać o swojej atrakcyjności do inwestowania. Kapitałem Nowej Dęby są niewątpliwie mieszkańcy – ludzie wykazujący bardzo dużą aktywność społeczną, o tym świadczy liczba organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim liczba inicjatyw podejmowanych przez nie dla dobra współmieszkańców.

Czytaj więcej: Decydujmy razem – zbudujmy razem strategię

Partycypacja w Barlinku

Partycypacja w Barlinku

Gmina Barlinek, w ramach realizacji projektu „Decydujmy razem”, postawiła na przedsiębiorczość. Powołany został Zespół Partycypacyjny, który opracował Program Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Barlinek na lata 2012-2020. Przygotowując dokument zwrócono szczególną uwagę na kwestie bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych. 

Zespół Partycypacyjny w Barlinku to reprezentujący różne środowiska liderzy społeczni - wszyscy, którzy chcą bezpośrednio uczestniczyć w życiu gminy i mieć wpływ na to, jak się zmienia i rozwija. Program poddany był szerokim konsultacjom społecznym i ostatecznie został przyjęty podczas obrad Rady Gminy.

Czytaj więcej: Partycypacja w Barlinku

PARKI, PLACE, DROGI, TERENY NADRZECZNE, SKWERY – PUBLICZNA PRZESTRZEŃ JAKO MIEJSCE KOMUNIKACJI, INTEGRACJI I WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ

PARKI, PLACE, DROGI, TERENY NADRZECZNE, SKWERY – PUBLICZNA PRZESTRZEŃ JAKO MIEJSCE KOMUNIKACJI, INTEGRACJI I WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ

Wprowadzenie:

Wspólnota gminna oparta jest na wspólnotach sołeckich. Gmina jest jak federacja, która skupia kilka czy kilkanaście sołectw. Częstym problemem mieszkańców ale i władz samorządowych jest zapewnienie integracyjności czy współpracy międzysąsiedzkiej ale też zapewnienia miejsc dla organizacji spotkań mieszkańców. Gdy w sołectwie jest remiza, szkoła, kościół jest o wiele łatwiej zorganizować spotkanie. Gorzej, gdy brak jest jakiekolwiek infrastruktury. Innym aspektem jest poczucie mieszkańców sołectw, które „nie mają nic” poza drogą gminną czy zaniedbanym „kawałkiem” ziemi. Podobnie, rzecz się miała w miejscowości Byszów, Gmina Klimontów, pow. sandomierski.

Czytaj więcej: PARKI, PLACE, DROGI, TERENY NADRZECZNE, SKWERY – PUBLICZNA PRZESTRZEŃ JAKO MIEJSCE KOMUNIKACJI,...

WSPÓŁPRACA DROGĄ DO SUKCESU

WSPÓŁPRACA DROGĄ DO SUKCESU

Wprowadzenie:

W literaturze naukowej, na szkoleniach, w mediach czy też na różnego rodzaju spotkaniach bardzo często nawiązuje się do terminu „współpraca, współdziałanie, partnerstwo”, wskazując na korzyści z podejmowanych grupowo działaniach lub na realizację działań z udziałem wielu partnerów. Zachęca się liderów społecznych do wspólnego podejmowania wysiłku wskazując na „efekt synergii”, na obniżanie kosztów działania, mówiąc „co dwie głowy to nie jedna”, wykazując, i słusznie, iż warto łączyć pomysły ale tez i zasoby. Z drugiej strony słyszymy „powiadają jaskółki, iż nie dobre są spółki”. Dokładając do tego nasze polskie animozje, zwady, nieufność natrafiamy na mury, które często z powodów nieracjonalnych zniechęcają nas do współpracy. Czy opłaca się współpracować czy jest to tylko taka „moda”.

Czytaj więcej: WSPÓŁPRACA DROGĄ DO SUKCESU

PLANOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO TO DOBRE MIEJSCE DO PLANOWANA WSPÓŁPRACY

Wprowadzenie:

Jednym kluczowych elementów Programu Integracji Społecznej był proces aktualizacji Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (GSRPS), który rozpoczął się wiosną 2008 r. i trwał praktycznie cały rok (dla każdej gminy ok. 5-7 miesięcy). W kilku gminach proces tworzenia GSRPS umożliwił opracowanie pierwszej w historii samorządu strategii społecznej dla danej gminy. Wszystkie dokumenty strategiczne powstawały w trakcie warsztatów, w sposób partycypacyjny – z udziałem reprezentantów społeczności lokalnej: przedstawicieli samorządu gminnego, lokalnego biznesu, parafii, miejscowych instytucji, organizacji pozarządowych, liderów lokalnych.

Czytaj więcej: PLANOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO TO DOBRE MIEJSCE DO PLANOWANA WSPÓŁPRACY

free joomla template
template JoomSpirit