Stałe komunikaty dotyczące projektu

Licznik odwiedzin

Obywatel a samorząd

 

Obywatel a urząd – współczesna walka Dawida z Goliatem?

Zamiast wstępu

Ze sprawozdania Komisji Rewizyjnej Gminy S, powiat Sandomierski, A.D. 2012:

„…Wracając do sprawy Pana J.K., Przewodnicząca Komisji przypomniała, że Pan K. skarżył się na problem sąsiedzki, zarzucał też gminie, że zajęła część jego działki pod budowę drogi gminnej. Pan K. poodnosił również że na wspomnianej drodze został zakopany hydrant, jego zdaniem po to, aby uniemożliwić ruch pojazdów. Po sprawdzeniu map w Urzędzie Gminy okazało się, że ta działka nie leży w miejscowości Z., ale na terenie O.

- Pan P. (członek Komisji – dopisek autora) dodał wtedy, że Pan K. jest osobą trudną we współżyciu społecznym, nie uczestniczył w żadnych społecznych czynach, ani prowadzonych inwestycjach. Jeśli chodzi o hydrant czy budowę drogi, inwestycje te realizowane były 20 lat temu i do tej pory nikt nie zgłaszał żadnych problemów z tym związanych, dlatego dla niego jest niezrozumiałe, że Pan K. dopiero teraz zauważył jakiś problem.

Wobec powyższego, Komisja Rewizyjna nie widzi możliwości finansowych, ani prawnych, by zadośćuczynić skardze Pana K., uznając skargę za bezzasadną Jeżeli skarżący uważa, że gmina naruszyła jego stan posiadania, proponuje mu dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Komisja przygotowała projekt uchwały do podjęcia przez Radę Gminy w sprawie odrzucenia skargi Pana J.K….”

Czytaj więcej: Obywatel a samorząd

Między Obywatelem a samorządem tworzą się relacje

Obywatele są częścią samorządu, jako wspólnota mieszkańców.


Obywatele wchodzą w skład organów samorządowych.


Organy są wybierane spośród Obywateli w głosowaniu.


Obywatele mogą i powinni podejmować decyzje w referendum lokalnym.


Obywatele mogą korzystać z pomocy urzędników w załatwianiu spraw.


Obywatele mogą załatwiać sprawy administracyjne i odwoływać się
od decyzji administracyjnych, jeśli są niezgodne z prawem, naruszają interes obywatela itp.


Obywatele mają prawo do ochrony ich praw i wolności, między innymi na ochronę ze strony
samorządu.


Obywatele powinni mieć przez samorząd zaspokajane społeczne i indywidualne potrzeby.


Obywatele powinni mieć zapewniony udział w posiedzeniach organów kolegialnych samorządu.


Obywatele powinni mieć wgląd do dokumentacji, która nie została utajniona z określonych ustawowo przyczyn.

free joomla template
template JoomSpirit