Stałe komunikaty dotyczące projektu

Licznik odwiedzin

Obowiązki wójta gminy

Jakie sankcje grożą wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) za niewykonanie uchwały rady gminy?

 

Ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje żadnych bezpośrednich konsekwencji w sytuacji, w której wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wykonuje uchwał rady.

Czytaj więcej: Obowiązki wójta gminy

III SA/Wr 119/08

"Radni wiedzą co mają robić" - model mandatu radnego

nie zawiera regulacji o charakterze wykonawczym


III SA/Wr 119/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu


Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczy modelu radnego w polskim prawie.

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Regulacja art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) nie stanowi dla rady gminy podstawy prawnej do kształtowania (rozszerzania) obowiązków radnego, o których mowa w tym przepisie.”, „…rada gminy określiła sposób wykonywania mandatu radnego. Zgodnie z tą regulacją radni powinni odbywać spotkania ze swoimi wyborcami nie rzadziej niż 2 razy w roku (ust. [...]); ponadto radni powinni przyjmować w swoich okręgach wyborczych nie rzadziej niż raz w kwartale - w terminie i miejscu podanym do wiadomości wyborców (ust. [...]). W ten sposób rada gminy określiła zasady wykonywania mandatu przez radnych. Zdaniem wojewody, żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie upoważnia organów gminy do ustanawiania zasad czy norm postępowania regulujących wykonywanie mandatu radnego. Materia ta nie należy do spraw z zakresu działania gminy (art. 18 ust. 1 ustawy). Nie obejmuje jej domniemanie do podejmowania tego rodzaju aktów przez radę gminy.”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia, ponieważ zawiera intepretacje przepisów m. in. z art. 18 i 23 u.s.g.

 

Czytaj więcej: III SA/Wr 119/08

II SA/Ol 737/08

Radny nie jest "listonoszem"

II SA/Ol 737/08 - Wyrok WSA w Olsztynie

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie dotyczy zobowiązania radnego w statucie do doręczania wniosków radzie gminy.

 

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…według art. 23 ustawy, radny wprawdzie utrzymuje stałą więź z mieszkańcami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, jednak nie jest związany instrukcjami wyborców”, „…brak jest w ustawie o samorządzie gminnym przepisów, które umożliwiałyby nałożenie na radnego w statucie gminy obowiązku, o którym mówi zakwestionowana zmiana statutu. W ocenie organu, ustalony przez Radę Miejską, obowiązek przekazywania przez radnego wniosków zgłoszonych przez mieszkańców do Przewodniczącego Rady, pozostaje w rażącej sprzeczności z wynikającą z ustawy, wyżej przytoczoną, zasadą nie związania radnego instrukcjami wyborców”, „…Nie można mieć wątpliwości co do tego, że radny organem gminy nie jest. Brak jest wobec tego podstaw, aby w Statucie wprowadzać regulacje dotyczące trybu pracy radnych, obejmujące działania poza radą.”, „…Wojewoda słusznie stwierdził nieważność Uchwały Rady Miejskiej”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia, ponieważ ciekawie odnosi się do obowiązków wynikających z art. 22 i 23 u.s.g.


Czytaj więcej: II SA/Ol 737/08

II OSK 1507/10

Wokół umocowania wiceprzewodniczącego rady powiatu do wykonywania funkcji przewodniczącego

II OSK 1507/10 - Wyrok NSA

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy powzięcia uchwały o odwołaniu przewodniczącego rady gminy i ważności tej uchwały, jeśli została podjęta na nadzwyczajnej sesji rady, którą zwołał radny do tego nie uprawniony.

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…J.S. wezwała Radę Powiatu w B. do usunięcia naruszenia prawa, spowodowanego powyższymi uchwałami. W uzasadnieniu wezwania J. S. podniosła, że zwołując sesję Rady Powiatu w B. na dzień [...] marca 2007 r. Wiceprzewodniczący K. K. w sposób rażący naruszył przepisy prawa”, „…Skoro zatem, zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami, doszło w niniejszej sprawie do zwołania sesji przez osobę do tego nieuprawnioną, to następstwem tego jest wadliwość zaskarżonej uchwały jako podjętej na sesji zwołanej przez osobę nieuprawnioną.”, „…Poprawność sformułowania zarzutów skargi kasacyjnej wiąże się także, niezależnie od wymogów wskazanych w art. 174 p.p.s.a, z określonym w art. 190 p.p.s.a. zakazem opierania zarzutów skargi kasacyjnej od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, wydanego na skutek uchylenia wcześniejszego wyroku tego sądu przez Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa ustaloną w sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku uchylającym.”, „…Jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny, jako przyczynę uchylenia wyroku WSA w Krakowie o sygn. III SA/Kr 998/07, wyraźnie określił uwzględnienie zarzutu naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 147 § 1, art. 134, art. 106 § i art. 141 § 4 p.p.s.a. oraz art. 82 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Od podjęcia bowiem uchwały upłynął okres wskazany w art. 82 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, co uniemożliwia zastosowanie normatywnej konsekwencji w postaci stwierdzenia nieważności i nakazuje odwołanie się do konsekwencji określonej w ust. 2 tego przepisu (stwierdzenie niezgodności z prawem), chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art. 78 ust. 1 tej ustawy. Sąd I instancji nie ustalił okoliczności uzasadniających taką sankcję i nie wykazał w uzasadnieniu argumentacji przesądzającej o trafności swojego orzeczenia, co właśnie przesądziło o naruszeniu powyższych przepisów, prowadzącym do uchylenia wyroku Sądu I instancji.”.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia.

 

Czytaj więcej: II OSK 1507/10

VIII SA/Wa 1142/10 - Postanowienie WSA w Warszawie

Rada gminy nie wniesie skargi jeśli nie dopełni wymogów formalnych

VIII SA/Wa 1142/10 - Postanowienie WSA w Warszawie

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy możliwości wniesienia skargi i wymogów formalnych, które jeśli nie są spełnione, uniemożliwiają prawne i prawidłowe wniesienie skargi.

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta P.”, „…w wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego w odniesieniu do zakwestionowanej uchwały stwierdzono, że została ona podjęta z naruszeniem przepisów art.14, art.17 i art.19 ust.1 i 4 usg. W ocenie Wojewody odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy P. nie nastąpiło, gdyż brak było quorum na sesji.”, „…rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące gminy podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.”, „…W rozpoznanej sprawie Rada Miasta P. zamiast stosownej uchwały o skierowaniu skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, przedłożyła dokumenty dotyczące wniosku przewodniczącego rady o skierowaniu skargi.”, „…Przedłożone dokumenty dotyczące wniosku o skierowaniu skargi do sądu administracyjnego tych wymogów nie spełniają. Akceptacja wniosku o skierowaniu skargi do sądu administracyjnego wyrażona przez radę w formie przegłosowanego wniosku, nie może być uznana za sformalizowany akt woli organu kolegialnego jakim jest uchwała.”, „…nie jest dopuszczalne niedopełnienie wymogu formalnego ustanowionego przez ustawodawcę w art.98 ust.3 usg tj. skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego jeżeli nie została podjęta uchwała rady gminy o skierowaniu skargi do sądu administracyjnego.”, „…W tych okolicznościach należało uznać, że skoro w zakreślonym przez Sąd terminie nie doszło do uzupełnienia braków formalnych skargi, zatem na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a – skarga podlegała odrzuceniu, stąd orzeczono jak w sentencji.”.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia.


Czytaj więcej: VIII SA/Wa 1142/10 - Postanowienie WSA w Warszawie

II SA 1741/00

Niedopuszczalne rozszerzenie porządku obrad sesji nadzwyczajnej

II SA 1741/00 - Wyrok NSA

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy rezerwy budżetowej w budżecie gminy.

Nie jest dopuszczalne rozszerzenie porządku obrad sesji nadzwyczajnej, o sprawy nie będące przedmiotem wniosku o zwołanie takiej sesji, który mogą złożyć jedynie podmioty wymienione w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./.

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym, jednakże ani z treści par. 15 ani z dalszych przepisów Statutu nie wynika, by jej obrady miały toczyć się w sposób odmienny od sesji zwołanej w sposób zwykły ani też by miały być prowadzone wyłącznie w granicach złożonego wniosku. Nadzwyczajność sesji polega bowiem wyłącznie na innym od zwykłego trybie jej zwołania.”, „…par. 3 Regulaminu Rady Gminy N. określa - podobnie jak ustawa i Statut - że zwołania sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym dokonuje Przewodniczący Rady na podstawie złożonego wniosku; na wnioskodawcach spoczywa obowiązek przedstawienia spraw, mających być przedmiotem obrad Rady. Przywołany paragraf nie dotyczy zatem trybu prowadzenia obrad sesji zwołanej na wniosek zarządu lub 1/4 ustawowego składu Rady. Określa jedynie obowiązki spoczywające na: wnioskodawcach /w związku ze składaniem wniosku/ oraz Przewodniczącym /w związku ze zwoływaniem sesji/.”, „…na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Jest to tryb nadzwyczajny.”, „…Wbrew zarzutom skargi nie jest dopuszczalne rozszerzenie porządku obrad sesji nadzwyczajnej, o sprawy nie będące przedmiotem wniosku o zwołanie takiej sesji, który mogą złożyć jedynie podmioty wym. w art. 20 ust. 3 cyt. ustawy i par. 15 ust. 2 statutu /także par. 3 ust. 2 Regulaminu stanowi, że wnioskodawcy obowiązani są przedstawić sprawy mające być przedmiotem obrad rady/..

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia.


Czytaj więcej: II SA 1741/00

V SA/Wa 763/09

Sprawy budżetowe - oddalenie skargi Rady Gminy na uchwałę RIO

V SA/Wa 763/09 - Wyrok WSA w Warszawie

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy uchwały RIO w W. w stosunku do której Rada Gminy w P. wniosła skargę.

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta P.”, „…Kolegium podało, że zapisy uchwały Rady Miejskiej w P., zawarte w § 1 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 i pkt 3 oraz w § 2 tej uchwały, są sprzeczne z prawem”, „…w § 1 uchwały Rady Miejskiej w P. określono "Rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu", przy czym w ust. 1 Rada wskazała, co ma stanowić podstawę opracowania przez Burmistrza Projektu budżetu Miasta P.. Regulacje takie -w ocenie Kolegium- wykraczają poza uprawnienia organu stanowiącego”, „…Winny ograniczać się one do określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.”, „…W ust. 3 pkt 1 § 1 uchwały Rada Miejska w P. określiła szczegółowość Objaśnień, nie precyzując ich w sposób jednoznaczny i czytelny, co czyni tę regulację niemożliwą do zrealizowania przez organ wykonawczy”, „…W § 2 uchwały Rada Miejska ustaliła "Procedurę uchwalania budżetu Miasta P.", która obejmuje m.in.: a. prezentowanie przedłożonego przez Burmistrza w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, projektu uchwały budżetowej wraz z towarzyszącymi mu materiałami na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Odpowiedzialnymi za powyższe uczyniła oprócz Burmistrza i jego pracowników, Dyrektorów instytucji kultury. Kolegium zaznaczyło, że ww. instytucje stanowią odrębne od gminy podmioty prawne, a z jej budżetem powiązane mogą być jedynie dotacją.”, „…Wskazując na powyższe zapisy Kolegium stwierdziło, że w sposób istotny naruszają one normy określone w art. 179, art. 183 ust. 1 w związku z art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a także w art. 52 ust. 1 i 2 oraz art. 53 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.”, „…Dokonując oceny zaskarżonej uchwały, w granicach kompetencji przysługujących sądowi administracyjnemu na podstawie ww. ustaw, Sąd nie dopatrzył się w kontrolowanej sprawie takich uchybień prawa, które winny skutkować uchyleniem tego rozstrzygnięcia i uznał, że uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. będąca przedmiotem skargi jest prawidłowa, natomiast podniesione przez skarżącą zarzuty nieuzasadnione..

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia.


Czytaj więcej: V SA/Wa 763/09

II GSK 276/09

Rezerwa budżetowa i możliwość jej wykorzystania poprzez zmianę budżetu

II GSK 276/09 - Wyrok NSA

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy rezerwy budżetowej w budżecie gminy.

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Burmistrz zakwestionował dokonanie zmian w budżecie, polegających na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę [...] zł i przeznaczeniu jej na realizację programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy, bez zgody organu wykonawczego, przy "wyartykułowanym" sprzeciwie Burmistrza.”, „…Sąd pierwszej instancji nie podzielił poglądu, że przyznanie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego wyłącznej kompetencji do dysponowania rezerwami budżetowymi wyłącza kompetencję rady gminy do dokonywania zmian uchwały budżetowej w ciągu roku budżetowego w zakresie tych rezerw.”, „…proces tworzenia i wykonywania budżetu powierzono organom gminy dokonując rozgraniczenia ich kompetencji. Tworzenie budżetu poprzez podejmowanie uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji rady gminy”, „…wyłączna kompetencja organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia budżetu tej jednostki obejmuje także prawo do dokonywania w nim zmian już po jego uchwaleniu”, „…Zdaniem Sądu, żaden przepis ustawowy nie wyłącza expressis verbis kompetencji rady gminy do dokonywania określonych zmian w treści uchwały budżetowej. W szczególności nie można domniemywać takiego ograniczenia z przepisu przyznającego zarządowi wyłączne prawo do dysponowania rezerwami budżetowymi.”, „…czynność podejmowana przez radę, polegająca na zmianie uchwały budżetowej w zakresie rezerw ma charakter stanowiący i uregulowana jest w rozdziale drugim, natomiast dysponowanie rezerwami odbywa się w toku wykonania budżetu. W konsekwencji zgodność z prawem działania rady gminy w zakresie zmiany uchwały budżetowej powinna być oceniana na podstawie przepisów zawartych w rozdziale drugim ustawy o finansach publicznych., „…W konsekwencji WSA uznał, że organ stanowiący jest uprawniony do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w trakcie roku budżetowego także w zakresie utworzonych rezerw. Uchwała taka nie narusza uprawnień organu wykonawczego do dysponowania rezerwą ogólną, lecz określa kwotę, jaką może on dysponować..

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia.

 

Czytaj więcej: II GSK 276/09

II GSK 224/10

Czy Rada Gminy może dokonywać zmiany w budżecie gminy?


II GSK 224/10 - Naczelny Sąd Administracyjny


Poniżej prawomocne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazujące na warunki jakie muszą być spełnione, aby Rada Gminy mogła „samodzielnie” dokonywać zmian w budżecie gminy w czasie jego realizacji.


Z treści orzeczenia: „…rada gminy jest ograniczona w kształtowaniu treści uchwały budżetowej - w tym także dotyczącej zmiany budżetu w trakcie roku budżetowego - tylko w takim zakresie, jaki wyraźnie wynika z art. 183 ust. 2 u.f.p. ...”.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia.


Czytaj więcej: II GSK 224/10

II GSK 276/09 – Wyrok NSA

Rozstrzygnięcia i inne czynności nadzorcze a sprawy budżetowe - modyfikowanie budżetu przez organy stanowiące JST.


Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

II GSK 276/09 – Wyrok NSA

 Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Burmistrz zakwestionował dokonanie zmian w budżecie, polegających na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę [...] zł i przeznaczeniu jej na realizację programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy, bez zgody organu wykonawczego, przy "wyartykułowanym" sprzeciwie Burmistrza.”, „…Sąd pierwszej instancji nie podzielił poglądu, że przyznanie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego wyłącznej kompetencji do dysponowania rezerwami budżetowymi wyłącza kompetencję rady gminy do dokonywania zmian uchwały budżetowej w ciągu roku budżetowego w zakresie tych rezerw.”, „…żaden przepis ustawowy nie wyłącza expressis verbis kompetencji rady gminy do dokonywania określonych zmian w treści uchwały budżetowej. W szczególności nie można domniemywać takiego ograniczenia z przepisu przyznającego zarządowi wyłączne prawo do dysponowania rezerwami budżetowymi.”, „…WSA uznał, że organ stanowiący jest uprawniony do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w trakcie roku budżetowego także w zakresie utworzonych rezerw. Uchwała taka nie narusza uprawnień organu wykonawczego do dysponowania rezerwą ogólną, lecz określa kwotę, jaką może on dysponować.”, „…nietrafne są twierdzenia skarżącej, że organ stanowiący gminy ma takie same uprawnienia do wprowadzania zmian na etapie uchwalania uchwały budżetowej jak i jej zmiany. Należy zauważyć, że o ile w procesie podejmowania uchwały budżetowej możliwość wprowadzenia zmian w projekcie tej uchwały przedstawionej przez organ wykonawczy jest ograniczona jedynie warunkiem wynikającym z art. 183 ust. 2 u.f.p., o tyle w przypadku dokonywania zmiany w już uchwalonym budżecie, uprawnienia rady doznają istotnych ograniczeń.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia.

Czytaj więcej: II GSK 276/09 – Wyrok NSA

I SA/Op 445/09

Stwierdzanie nieważności uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta.

I SA/Op 445/09 - Wyrok WSA w Opolu

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dotyczy zmian w budżecie miasta, a zaskarżona decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej została uchylona i zabroniono jej wykonywania.

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Stan faktyczny sprawy nie był sporny.”, „…Kolegium RIO w Opolu uchwałą z dnia 01.07.2009r. Nr 17/67/2009 na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07.10.1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55 poz. 577 ze zm.) dalej jako: [ustawa o r.i.o.] stwierdziło, że tym działaniem Rada dopuściła się naruszenia prawa i wezwało ją do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości poprzez wykreślenie z planu wydatków wprowadzonego zadania inwestycyjnego z uwagi na naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 4 u.s.g. oraz art. 179 u.f.p. Ponieważ Rada nie usunęła tego naruszenia w żądanym przez Kolegium zakresie i terminie,”, „…sporne między stronami stało się uprawnienie organu stanowiącego gminy (miasta) do dokonywania zmian w projekcie zmian budżetu przedłożonym przez organ wykonawczy tej jednostki samorządu terytorialnego oraz zagadnienie należytej reprezentacji strony skarżącej.”, „…wniesienie skargi przez radcę prawnego z powołaniem na pełnomocnictwo udzielone Przewodniczącemu Rady, któremu Rada Miasta powierzyła wykonanie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego i umocowała do udzielenia pełnomocnictwa zawodowemu pełnomocnikowi, nie może być traktowane jako wniesienie skargi przez osobę nieuprawnioną.”.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia.


Czytaj więcej: I SA/Op 445/09