Stałe komunikaty dotyczące projektu

Licznik odwiedzin

II SA/Ke 635/09

Środki unijne – gdy ocena projektu jest przeprowadzona w sposób naruszający prawo

II SA/Ke 635/09 - Wyrok WSA w Kielcach

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczy współdecydowania organizacji pozarządowych o kształcie prawa lokalnego.

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo”, „…do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa”, „…odrzucony na etapie oceny merytoryczno – technicznej, ponieważ nie osiągnął minimalnego wymaganego progu punktowego, to jest 40 punktów. Uzyskana przez projekt liczba punktów to 39”, „…poprawa konkurencyjności na rynku – skala terytorialnego oddziaływania projektu rozciąga się na więcej niż jedno województwo”, „…wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa – planowane do zakupu urządzenia stanowić będą innowację w skali regionu”, „…wpływ projektu na polityki horyzontalne – projekt wpływa pozytywnie na dwie polityki horyzontalne tj. politykę równych szans kobiet i mężczyzn oraz politykę zatrudnienia”, „…Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach […] wniosła D. S., zarzucając organowi brak merytorycznego i prawnego uzasadnienia zajętego stanowiska w zakresie przyznanej liczby punktów dla poszczególnych kryteriów”, „…kontroli sądów administracyjnych poddany został tryb dokonywania przez instytucję zarządzającą programami operacyjnymi oceny projektów zgłaszanych przez wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach systemu realizacji regionalnych programów operacyjnych”, „…skarga, o której mowa w ust. 1, jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie sądowej.”, „…sąd administracyjny nie jest uprawniony do orzeczenia w sposób merytoryczny – poprzez przyznanie określonej liczby punktów ocenianemu projektowi, może jedynie, stwierdzając że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazać sprawę instytucji zarządzającej do ponownego rozpatrzenia, a więc do ponownej oceny wniosku, przy czym instytucja ta będzie związana oceną prawną wyrażoną w prawomocnym wyroku”, „…wobec braku jednoznacznego określenia wskazanych powyżej kryteriów, stwierdzić należy, iż instytucja zarządzająca, orzekając na ich podstawie w zakresie przyznania wnioskowi o dofinansowanie określonej liczby punktów, opiera się na swobodnej ocenie zbliżonej w swym charakterze do instytucji uznania administracyjnego. To zaś oznacza, iż na instytucji zarządzającej spoczywa ciężar należytego uzasadnienia zajętego stanowiska z jakich powodów projektowi przyznano taką, a nie inną liczbę punktów”.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia, ponieważ zawiera istotne informacje z punktu widzenia procedury przyznawania środków z EFS, interpretację przepisów będących podstawą oceny wniosków oraz właściwie przeprowadzonej weryfikacji projektu wraz z dokumentacją.


 

Czytaj więcej: II SA/Ke 635/09

Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym

W postępowaniu administracyjnym organizacja społeczna weźmie udział mimo wszystko

Chcąc brać udział w procesach decyzyjnych czasem warto być zorganizowanym. Dowiodło tego niedawno pewne stowarzyszenie z Łodzi, któremu udało się włączyć w tok postępowania administracyjnego, choć strona spierająca się z Radą Miasta Łodzi nie prosiła owego stowarzyszenia o pomoc.

autor(ka): Grzegorz Makowski, Instytut Spraw Publicznych

Czytaj więcej: Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym

II OSK 836/12

Udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym, odwołania od decyzji i zaskarżanie orzeczeń sądu administracyjnego.

II OSK 836/12 - Wyrok NSA

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy uprawnień organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym.

Sąd rozważał kwestie: „…czy Stowarzyszenie mogło wnieść skargę kasacyjną od wyroku Sądu I instancji w sytuacji, gdy sam skarżący, którego skargę wniesioną do Sądu I instancji Stowarzyszenie jedynie popierało, wyroku tego nie zaskarżył.”, „…nie tylko wspieranie strony, której interesu prawnego sprawa dotyczy, co przedstawianie własnego stanowiska odnośnie rozpoznawanej sprawy, z wykorzystaniem środków procesowych przysługujących stronie.”, „…Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie wyklucza możliwości zaskarżenia przez organizację społeczną orzeczeń sądu I instancji. Przyjąć zatem należy, organizacji społecznej, która przystąpiła do postępowania sądowego w sprawie ze skargi innego podmiotu na uchwałę, służy legitymacja skargowa do wniesienia skargi kasacyjnej także wtedy, gdy skarżący z prawa do wniesienia tej skargi nie korzysta.”

Skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie, ponieważ „skarga kasacyjna wniesiona w niniejszej sprawie zawiera tożsame zarzuty zawarte w skardze kasacyjnej tego Stowarzyszenia wniesionej w sprawie rozpoznawanej przez NSA pod sygnaturą II OSK 404/12”, mimo to podniesiono ważne kwestie i określono status organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia.

 

Czytaj więcej: II OSK 836/12

IV SA/Gl 155/11

Organizacje pozarządowe – czy mają prawo współdecydować o kształcie prawa lokalnego

IV SA/Gl 155/11 - Wyrok WSA w Gliwicach

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczy współdecydowania organizacji pozarządowych o kształcie prawa lokalnego.

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…W orzecznictwie sądowym przyjmuje się jednak, że podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały stanowią takie naruszenia prawa, które mieszczą się w kategorii ciężkich, rażących naruszeń. Przykładowo - w razie podjęcia uchwały przez organ niewłaściwy, braku podstawy prawnej do podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwego zastosowania przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenia procedury podejmowania uchwał. W sprawie musi zostać więc ustalone w sposób niebudzący wątpliwości istnienie sprzeczności badanej uchwały z przepisami prawa.”, „…skarżona uchwała podjęta została z rażącym naruszeniem prawa bowiem organ ustalający opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne winien był ustalić ją zgodnie z obowiązującym, w dniu jej podjęcia prawem.”, „…kwestionowana w niniejszej sprawie uchwała podjęta została już po wejściu w życie wskazanej nowelizacji.”, „… skarżona uchwała podjęta została z rażącym naruszeniem prawa bowiem organ ustalający opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne winien był ustalić ją zgodnie z obowiązującym, w dniu jej podjęcia prawem.”.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia.


Czytaj więcej: IV SA/Gl 155/11

free joomla template
template JoomSpirit