Stałe komunikaty dotyczące projektu

Licznik odwiedzin

Świetlica Środowiskowa w Dzierdziówce

swietlica4

Świetlica Środowiskowa przez kilka lat swojej działalności stała się nierozerwalną częścią społeczności oraz zyskała status miejsca zawsze otwartego i dostępnego dla wszystkich. W roku 2012 w świetlicy podjęto działania, które zostały dobrze odebrane przez mieszkańców (pomagali w ich realizacji). W świetlicy wykorzystywane były (i nadal są) ciekawe i twórcze metody pracy a opiekunowie szukali nowych rozwiązań i środków, dzięki którym w alternatywny sposób uczyli dzieci i młodzież odkrywać samych siebie. Dzięki ciągłemu sięganiu po nowe metody uczestnicy nie nudzili się i wracali na kolejne zajęcia. Uczyli się przede wszystkim uniwersalnych zasad współżycia społecznego. 

Czytaj więcej: Świetlica Środowiskowa w Dzierdziówce

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu - Koło nr 33 w Sandomierzu - „Budowa akwarium z biotopem rzeki Wisły”

Inicjatywa Koła nr 33 w Sandomierzu polegała na zdobyciu funduszy na budowę zbiornika wodnego, w którym odzwierciedlone będą warunki życia i ichtiofauna występująca w rzece Wiśle oraz jeziorkach i starorzeczach wiślanych. Dzięki akwarium wędkarze mogli obserwować zachowania poszczególnych gatunków ryb a osoby chcące zacząć przygodę z wędkarstwem, mogły poznawać poszczególne gatunki ryb i nauczyć się ich odróżniania.

Czytaj więcej: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu - Koło nr 33 w Sandomierzu - „Budowa akwarium...

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koprzywnicy - Piknik Cysterski ,,W cieniu cysterskiej jabłoni”

Piknik Cysterski, który odbył się 24 czerwca 2012 w pocysterskim zespole klasztorno-kościelnym w Koprzywnicy, pozwolił zapoznać się jego uczestnikom z dziedzictwem pozostawionym przez ojców cystersów. Można było zwiedzić zabytkowe miejsca i zakamarki klasztoru, nawet te mniej dostępne (jak wieża kościelna, piwnica pocysterska, kapitularz, podziemia kościoła, karcer). Aby przyciągnąć większą liczbę turystów do Koprzywnicy w tym również młodych ludzi po raz pierwszy opracowana została ciekawa gra terenowa – Quest „Pora ruszać na poszukiwania! – „Cysterski skarb”. Do jej powstania zaangażowała się grupa wolontariuszy - młodzieży gimnazjalnej działającej przy DK. Pod okiem instruktora instytucji kultury stworzono mini przewodnik turystyczny – Quest i wydrukowano go w MGOKiS.

Czytaj więcej: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koprzywnicy - Piknik Cysterski ,,W cieniu cysterskiej...

Młodzieżowa Grupa Działania z Samborca - „Nasza droga do Cannes”

Projekt „Nasza droga do Cannes” został zrealizowany w terminie od 5 listopada do 7 grudnia 2012 roku, na terenie Gminy Samborzec i dotyczył przeprowadzenia warsztatów filmowych, stworzenia scenariusza oraz nakręcenia filmu dokumentalnego o mieszkańcach Gminy Samborzec. Owocem projektu jest 23-minutowy film dokumentalny pt. „Linia czasu”, którego twórcami są członkowie Młodzieżowej Grupy Działania. 

Czytaj więcej: Młodzieżowa Grupa Działania z Samborca - „Nasza droga do Cannes”

Sandomierski Szlak Jabłkowy - "Gospodarstwa winiarskie na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym"

Projekt realizowany był w okresie od października 2011 do marca 2012 na terenie powiatu sandomierskiego. Skierowany był do winoogrodników, winiarzy, oraz innych osób związanych zawodowo z uprawą winorośli i produkcją wina gronowego. Zakładał powstanie nowego produktu turystycznego – „Sandomierskiego Szlaku Winiarskiego” oraz utworzenie „Sekcji Winiarskiej” na Szlaku, zrzeszającej producentów winorośli, właścicieli gospodarstw enologicznych lub enoturystycznych.

Czytaj więcej: Sandomierski Szlak Jabłkowy - "Gospodarstwa winiarskie na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym"

Karate Kyokushinkaj Dojo Hanshi w Klimontowie

"Dojo jest miejscem, gdzie buduje się męstwo, a wyższe uczucia ludzkie budzą się w ekstazie ciężkiej pracy. Jest to tajemnicze miejsce, gdzie umysł ludzki szlifuje się w pocie czoła"

 Masutatsu Oyama

 

Od 9 marca 2012 roku LKS Klimontowianka  we współpracy z Urzędem Gminy w Klimontowie realizuje projekt polegający na organizacji zajęć karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Czytaj więcej: Karate Kyokushinkaj Dojo Hanshi w Klimontowie

REGRANTING – CZYM JEST I CZEMU SŁUŻY? ARFwP

AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku (UDPPiW) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych. Ustawa nie narzuca sposobów, w jaki współpraca ma być realizowana, wskazuje jedynie przykładowe jej formy mieszczące się zarówno w obszarze finansowym, jak niefinansowym. Współpraca finansowa polega przede wszystkim na zlecaniu realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym. Podstawowym trybem zlecania zadań jest tryb otwartego konkursu ofert, w wyniku którego samorząd wybiera organizacje, którym zleca zadanie publiczne i przekazuje dotację na jego realizację.

Czytaj więcej: REGRANTING – CZYM JEST I CZEMU SŁUŻY? ARFwP

WSPÓŁPRACA DROGĄ DO SUKCESU

Wprowadzenie:

W literaturze naukowej, na szkoleniach, w mediach czy też na różnego rodzaju spotkaniach bardzo często nawiązuje się do terminu „współpraca, współdziałanie, partnerstwo”, wskazując na korzyści z podejmowanych grupowo działaniach lub na realizację działań z udziałem wielu partnerów. Zachęca się liderów społecznych do wspólnego podejmowania wysiłku wskazując na „efekt synergii”, na obniżanie kosztów działania, mówiąc „co dwie głowy to nie jedna”, wykazując, i słusznie, iż warto łączyć pomysły ale tez i zasoby. Z drugiej strony słyszymy „powiadają jaskółki, iż nie dobre są spółki”. Dokładając do tego nasze polskie animozje, zwady, nieufność natrafiamy na mury, które często z powodów nieracjonalnych zniechęcają nas do współpracy. Czy opłaca się współpracować czy jest to tylko taka „moda”.

Czytaj więcej: WSPÓŁPRACA DROGĄ DO SUKCESU

Idea jak produkty, czyli jak "sprzedać" aktywną społeczność?

Idea jak produkty, czyli jak "sprzedać" aktywną społeczność?

Powinniśmy tak opowiadać o społecznościach, żeby inni chcieli nas słuchać, żeby uznali to, co mówimy za interesujące, angażujące, „swoje”, żeby chcieli nas poprzeć, przyłączyć się i naśladować. Żeby kupili naszą ideę i zdecydowali się wcielić ją w życie. Niezależnie od tego, jakim narzędziem się posłużymy, warto pamiętać o jednej ogólnej zasadzie, która pomoże nam stworzyć skuteczny przekaz.

Czytaj więcej: Idea jak produkty, czyli jak "sprzedać" aktywną społeczność?

Organizacje pozarządowe – czy mają prawo współdecydować o kształcie prawa lokalnego

Organizacje pozarządowe – czy mają prawo współdecydować o kształcie prawa lokalnego?

Przeprowadzanie konsultacji społecznych – jednej z podstawowych form włączania obywateli do procesu prawotwórczego – jest obowiązkowe w odniesieniu do niektórych rodzajów aktów prawnych.

Obligatoryjny charakter ma na przykład konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Obowiązek ten nakłada na organy samorządowe art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UDPPiW). W związku z tym, pojawia się jednak pytanie: w jaki sposób organy samorządowe mają przekazywać organizacjom pozarządowym projekty uchwał do konsultacji? Tego – między innymi – problemu dotyczy wydany 17 listopada bieżącego roku wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. IV SA/Gl 155/11).

Sprawa, w której zapadło omawiane orzeczenie, została wniesiona do WSA przez będącą stowarzyszeniem zwykłym Społeczną Radę Oświatową w K. Działalność tego stowarzyszenia polega na opiniowaniu i wnioskowaniu we wszystkich sprawach dotyczących oświaty i wychowania oraz chronieniu praw i godności uczniów lub słuchaczy, rodziców lub opiekunów prawnych, nauczycieli i pracowników oświaty. Rada Miasta K. przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto K. Stowarzyszenie wezwało radę do usunięcia naruszenia, wskazując, że uchwała została przyjęta z pominięciem ustanowionego w art. 5 UDPPiW obowiązku uprzedniego jej skonsultowania z lokalnymi organizacjami. Projektu uchwały nie przekazano do konsultacji w drodze ustalonej w uchwale Rady Miasta K. dotyczącej sposobu konsultowania projektów aktów prawnych z organizacjami pozarządowymi, to jest przez zamieszczenie treści projektu przez okres 14 dni na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta. Tym samym stowarzyszenie zostało pozbawione przysługującego mu uprawnienia do wyrażenia w toku konsultacji swojej opinii o projektowanych rozwiązaniach.

Rada Miasta w odpowiedzi na wezwanie oświadczyła, że projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Podkreślono również, że „żaden przepis prawa, w tym uchwała Rady Miasta K. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawnych (…) nie nakazuje w ramach konsultacji przekazywania tym organizacjom projektów uchwał.” Stowarzyszenie miało możliwość zapoznania się z treścią projektu, mogło też wyrazić swoją opinię na jego temat korzystając ze specjalnie uruchomionej strony internetowej, za pośrednictwem której – zgodnie z uchwałą o sposobach konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi – takie konsultacje mają się odbywać.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego trafiła skarga, przychylił się jednak do stanowiska prezentowanego przez stowarzyszenie. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku, w świetle przepisów UDPPiW „bez wątpienia samo umieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej nie spełnia wymogu przedstawienia projektu uchwały do konsultacji organizacjom pozarządowym.” Rada mogłaby wprawdzie poinformować organizacje, że do czasu wydania przepisów wykonujących uchwałę określającą tryb przeprowadzania tych konsultacji wszelkie projekty aktów prawnych będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej – i wtedy zamieszczenie projektu w BIP pozwalałoby przyjąć, że organizacja miała możliwość zapoznania się z jego treścią. To jednak nie miało miejsca w omawianej sprawie, rada naruszyła zatem przepisy art. 5 UDPPiW, bo nie przedstawiła organizacjom pozarządowym projektu uchwały do zaopiniowania.

Warto jednak dodać, że – w ocenie WSA – tego rodzaju naruszenie nie stanowi podstawy do stwierdzenia nieważności uchwały; taką podstawą są tylko naruszenia prawa, „które mieszczą się w kategorii ciężkich, rażących naruszeń, przykładowo - w razie podjęcia uchwały przez organ niewłaściwy, braku podstawy prawnej do podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwego zastosowania przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenia procedury podejmowania uchwał.” Omawiany wyrok ma jednak – co istotne z perspektywy tematyki partycypacji publicznej – walor „dyscyplinujący” dla organów samorządowych, które nierzadko traktują konsultacje społeczne w sposób fasadowy.

Źródła: www.rp.pl, http://orzeczenia.nsa.gov.pl

Tekst przygotowano w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program współpracy samorządu gminy z organizacjami społecznymi formą budowania społeczeństwa obywatelskiego

Program współpracy samorządu gminy z organizacjami społecznymi formą budowania społeczeństwa obywatelskiego

Wprowadzenie:

Subsydiarność – zasada, według której każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. Zasada subsydiarności, zwana też zasadą pomocniczości, jest ważnym elementem katolickiej nauki społecznej, a sama idea sięga swymi korzeniami czasów starożytnych.
Termin subsydiarność wywodzi się z łacińskiego słowa subsydium, oznaczającego pomoc, wsparcie, siły rezerwowe. Zasada subsydiarności mówi, że władza powinna mieć znaczenie pomocnicze, wspierające w stosunku do działań jednostek, które ją ustanowiły. Tam, gdzie nie jest to konieczne, państwo powinno pozwolić działać społeczeństwu obywatelskiemu, rodzinom, wolnemu rynkowi. W sytuacji wymagającej interwencji, winno natomiast rozwiązywać problem na szczeblu możliwie najbliższym obywatelom, a więc raczej w gminach niż w regionach i raczej w regionach niż w centrum.
Zasadę pomocniczości streszczają zdania: "tyle władzy, na ile to konieczne, tyle wolności, na ile to możliwe" oraz "tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe".

Czytaj więcej: Program współpracy samorządu gminy z organizacjami społecznymi formą budowania społeczeństwa...

free joomla template
template JoomSpirit